Đóng

Thiết kế mặt bằng tầng 3-18 tòa HH2A-B

chung cư thanh hà căn 02 hh2a

chung cư thanh hà

chung cư thanh hà căn 04

Chung cư thanh hà căn 06

chung cư thanh hà căn 08 B2.1 hh2A chung cư thanh hà căn 10 B2.1 hh2A chung cư thanh hà căn 12 B2.1 hh2A chung cư thanh hà căn 14 B2.1 hh2A chung cư thanh hà căn 16 B2.1 hh2A chung cư thanh hà căn 20 B2.1 hh2A

chung cư thanh hà căn 22 B2.1 hh2A

Chung cư thanh hà

chung cư thanh hà căn 24 B2.1 hh2A chung cư thanh hà căn 26 B2.1 hh2A chung cư thanh hà căn 28 B2.1 hh2A

chung cư thanh hà căn 30 B2.1 hh2A

chung cư thanh hà căn 32 B2.1 hh2A chung cư thanh hà căn 34 B2.1 hh2A

Chung cư thanh hà